UWAGA! Serwis ten używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swoje przeglądarki. Wykorzystywane są tylko pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkjonowania strony internetowej. Polityka plików Cookies

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Teleopieki dla mieszkańców Wrocławia we współpracy z Miastem Wrocław („Regulamin”), udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zawierania umów na odległość

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego, zawieranych pomiędzy Telemedycyną Polską S.A. (zwaną dalej TMP) oraz OPIEKANOVA sp. z o.o. (zwaną dalej OPN), zwanymi łącznie “Świadczeniodawcą” a mieszkańcem Wrocławia (zwanym dalej Uczestnikami Projektu) przystępującym do udziału w Projekcie Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia.

1. Słownik pojęć

Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Alarm SOS lub zgłoszenie alarmowe – każde wezwanie pomocy, zainicjowane przez Uczestnika Projektu za pośrednictwem czerwonego Przycisku Życia znajdującego się na Opasce oraz Centralce, które dotarło do Centrum Teleopieki za pomocą środków komunikacji na odległość.
 2. Brak Zasięgu – sytuacja, w której Urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci operatora telefonii komórkowej, w której zarejestrowana jest karta SIM Urządzenia.
 3. Centrum Teleopieki – komórka organizacyjna TMP/OPN, w której realizowane są usługi Teleopieki z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego, w której obsługiwane są wysłane przez Uczestnika Projektu Alarmy SOS oraz inne połączenia z Urządzenia do Centrum Teleopieki. Centrum Teleopieki pełni dyżur przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Dane identyfikacyjne – zestaw danych zawierający: imię, nazwisko, numer telefonu, pesel, adres zamieszkania.
 5. Cykl miesięczny – umowne miesięczne okresy świadczenia Usług, liczone od 9 dnia danego miesiąca do 8 dnia kolejnego miesiąca. Projekt trwa 36 takich cykli miesięcznych. 
 6. Diagnoza Wsparcia Psychologicznego  – to część usługi Teleopieki SOS, dostępna dla każdego Uczestnika Projektu spełniającego kryteria przyznania usługi Wsparcia Psychologicznego , po decyzji dyżurnego Ratownika Medycznego lub Teleopiekuna w godzinach pracy Dyżurnych Psychologów tj. w trybie 8h/dobę, od 9.00 do 17:00 we wszystkie dni robocze – od poniedziałku do piątku.
 7. Infolinia Projektu – dedykowana, bezpłatna infolinia dostępna pod numerem 800-707-089 czynna we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, za pośrednictwem której Kandydat do Projektu może uzyskać szczegółowe informacje o Projekcie, kryteriach włączenia i wyłączenia z Projektu oraz wypełnić wspólnie z  Telekonsultantem Formularz Zgłoszeniowy, a Uczestnik Projektu może załatwić wszelkie sprawy administracyjne związane ze swoim udziałem w Projekcie jak również umówić się do Dyżurnego Psychologa. 
 8. Infolinia SOS –dedykowana infolinia do zgłaszania Alarmów SOS przez Uczestników Projektu, z którą można połączyć się za pomocą czerwonego Przycisku Życia na Opasce lub Centralce.
 9. Infolinia Wsparcia Technicznego – dedykowana, bezpłatna infolinia czynna każdego dnia 24 godziny na dobę, za pośrednictwem której Uczestnik Projektu może zgłaszać problemy techniczne dotyczące Urządzenia, składać reklamacje i uzyskiwać bieżącego wsparcia w udziale w Projekcie, jak również zgłosić potrzebę uzyskania Wsparcia Psychologicznego, zmienić lub odwołać termin Porady Psychologicznej. Numer Infolinii Wsparcia Technicznego zostanie udostępniony Uczestnikowi Projektu wraz z przesyłką zawierającą Urządzenia. Uczestnik Projektu kontaktuje się z Infolinią Wsparcia Technicznego za pomocą Przycisku Wsparcia w kolorze szarym umiejscowionym na Centralce. W przypadku problemów z Centralką, Uczestnik Projektu może kontaktować się z Infolinią Wsparcia Technicznego z dowolnego telefonu np. komórkowego czy stacjonarnego – również w takiej sytuacji połączenia z Infolinią Wsparcia Technicznego będą dla Uczestnika Projektu bezpłatne.
 10. Kartoteka Uczestnika Projektu – indywidualna kartoteka Uczestnika Projektu prowadzona i przechowywana w formie  dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, oraz w formie elektronicznego rejestru zgłoszeń SOS i sposobu realizacji zgłoszeń na Platformie Telemedycznej.
 11. Konsultant Punktu Stacjonarnego – osoba doświadczona w kontakcie z osobami starszymi, osoba nie wykonująca zawodu medycznego, przeszkolona z zakresu teleopieki, działająca pod nadzorem lub na zlecenie Kierownika Projektu, dyżurująca w Punkcie Stacjonarnym dwa razy w tygodniu przez cały czas trwania Projektu, w godzinach od 9.00 do 14:00 w wybrane dni tygodnia. Informacje o godzinach otwarcia Punktu Stacjonarnego dostępne są na stronie internetowej Projektu. 
 12. OPN – OPIEKANOVA Sp. z o.o. – spółka działająca pod firmą nazwą “OPIEKANOVA sp. z o.o.” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431682, NIP: 5862281838, REGON: 22177455500000. OPIEKANOVA sp. z o. o. jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Projektu przez Psychologów oraz usług realizowanych przez Teleopiekunów, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 228952.
 13. Platforma Telemedyczna – system informatyczny zapewniający realizację Usług poprzez umożliwienie obsługi zgłoszeń z Urządzeń wysyłanych przez Uczestników Projektu, zintegrowana w systemem elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), w ramach którego TMP i OPN prowadzą dokumentację medyczną Uczestnika Projektu. 
 14. Porada Psychologiczna – to część usługi Wsparcia Psychologicznego, dostępna dla każdego Uczestnika Projektu spełniającego kryteria przyznania usługi Wsparcia Psychologicznego , po decyzji dyżurnego Ratownika Medycznego lub Teleopiekuna w godzinach pracy Dyżurnych Psychologów tj. w trybie 8h/dobę, od 9.00 do 17:00 we wszystkie dni robocze – od poniedziałku do piątku, zgodnie z Harmonogramem Wsparcia Psychologicznego. 
 15. Przycisk Wsparcia – przycisk w kolorze szarym umiejscowiony na Centralce umożliwiający połączenie z Centrum Teleopieki (komunikacja głosowa dwukierunkowa) w celu uzyskania połączenia z Telekonsultantami Infolinii Wsparcia Technicznego;
 16. Przycisk Życia – przycisk w kolorze czerwonym umiejscowiony na Opasce, którą Uczestnik Projektu ma zawsze przy sobie oraz na Centralce, która umiejscowiona jest w jednym stałym punkcie w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu, umożliwiający uruchomienie Alarmu SOS;
 17. Psycholog – osoba wykonująca zawód psychologa w myśl Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i  samorządzie zawodowym psychologów oraz posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, dyżurująca w Centrum Teleopieki w trybie 8h/dobę, w godzinach od 9.00 do 17:00 we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku). 
 18. Ratownik Medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, która na podstawie przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych , o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o  działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 492 i 730 z późn. zm.).
 19. Sieć pomocowa – osoba lub grupa osób wskazana przez Uczestnika Projektu jako pierwszy kontakt dla Centrum Teleopieki w razie uruchomienia Alarmu SOS przez Uczestnika Projektu lub innych zdarzeń związanych z udziałem w Projekcie – np. sąsiedzi, rodzina, znajomi mający możliwość szybkiego wejścia do domu. Sugeruje się, by  najbliższa osoba z Sieci pomocowej posiadała klucze do domu Uczestnika Projektu, by zabezpieczyć wejście Służb Ratowniczych do środka. To osoba, która została upoważniona przez Uczestnika Projektu do otrzymania informacji o jego stanie zdrowia w razie zgłoszenia Alarmu SOS przez Uczestnika Projektu. 
 20. Służby Ratownicze – zespół ratownictwa medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), policja lub straż pożarna – w zależności od potrzeby i rodzaju Alarmu SOS;
 21. Strona internetowa – strona internetowa Projektu pod adresem: www.teleopieka.wroclaw.pl zawierająca w  szczególności opis Projektu, świadczone w ramach projektu usługi, kryteria rekrutacji oraz Formularz Zgłoszenia. 
 22. Świadczeniodawca – TMP oraz OPN – podmioty lecznicze wspólnie realizujące Projekt i udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego.
 23. Telekonsultant – osoba doświadczona w kontakcie z osobami starszymi, osoba nie wykonująca zawodu medycznego, przeszkolone z zakresu teleopieki, działające pod nadzorem lub na zlecenie uprawnionego Kierownika Projektu, dyżurująca w Centrum Teleopieki w trybie 8h/dobę, w godzinach od 8.00 do 16:00 we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) i obsługująca Infolinię Projektu i Infolinię Wsparcia Technicznego. 
 24. Teleopieka SOS – to część Usługi, dostępna dla każdego Uczestnika Projektu realizowana przez Ratownika Medycznego 24 godziny na dobę każdego dnia, polegająca na obsłudze Alarmów SOS, na którą składa się również część dotycząca diagnozy potrzeb przydzielenia usług Wsparcia Psychologicznego realizowana przez Teleopiekunów, dalej tzw. Diagnoza Wsparcia.
 25. Teleopiekun – osoba wykwalifikowana w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i potrzebującymi, osoba nie wykonująca zawodu medycznego, posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, przeszkolona z zakresu teleopieki, działająca pod nadzorem lub na zlecenie uprawnionego Psychologa i Kierownika Projektu, dyżurująca w Centrum Teleopieki w trybie 8h/dobę, w godzinach od 9.00 do 17:00 we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 26. TMP – Telemedycyna Polska S.A. – spółka działająca pod nazwą „Telemedycyna Polska S.A.” z siedzibą w Katowicach, adres ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352918, REGON: 240102536, NIP: 6482542977. Telemedycyna Polska S.A. jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Projektu przez Ratowników Medycznych oraz usług realizowanych przez Telekonsultantów i Konsultantów Punktu Stacjonarnego, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 22425.
 27. Uczestnik Projektu–osoba w wieku co najmniej 60 lat, zamieszkująca na terytorium Miasta Wrocław i posiadająca Wrocławską Kartę Seniora, zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez TMP i OPN w zakresie Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego, spełniająca warunki udziału w Projekcie, zawierająca Umowę na zasadach określonych w  Regulaminie. Uczestnik Projektu w myśl art. 3 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta jest pacjentem na rzecz którego TMP i OPN udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego. 
 28. Umowa – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleopieki w rozumieniu ustawy art. 2 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego realizowanych w ramach bezpłatnego Projektu Teleopieki dla mieszkańców Wrocławia, zawierana pomiędzy TMP i OPN, a Uczestnikiem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest Usługa, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 29. Urządzenia – stacjonarne urządzenie głośnomówiące w komplecie z mobilnym urządzeniem; stacjonarne urządzenie głośnomówiące wyposażone jest w 3 przyciski: Przycisk Życia, Przycisk Wsparcia oraz przycisk służący do odwołania wywołanego Alarmu SOS (dalej Centralka); mobilne urządzenie wyposażone jest w Przycisk Życia (dalej Opaska), które Uczestnik Projektu ma zawsze przy sobie, także podczas snu oraz kąpieli.
 30. Usługa – świadczenia zdrowotne udzielane Uczestnikowi Projektu przez Świadczeniodawców za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności na odległość pod nazwą Teleopieki SOS wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego, na zasadach określonych w Regulaminie. 
 31. Wsparcie Psychologiczne – to część Usługi, dostępna dla Uczestnika Projektu spełniających kryteria przyznania po przeprowadzonej Diagnozie Wsparcia Psychologicznego, zawarciu Kontraktu Wsparcia Psychologicznego, przeprowadzana zgodnie z Harmonogramem Wsparcia Psychologicznego, prowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00, realizowana przez Dyżurnych Psychologów z Centrum Teleopieki.

2. Postanowienia ogólne

 1. W Regulaminie określono zasady udziału w Projekcie, zasady zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego, w tym czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy, sposób zgłaszania udziału w Projekcie,  rodzaj dostarczanych przez Świadczeniodawcę usług Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego, warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, zasady składania i rozpatrywania reklamacji Uczestnika Projektu oraz pozostałe informacje uwzględniające specyfikę Projektu.
 2. Regulamin jest udostępniany Uczestnikowi Projektu, przed zawarciem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego – już na etapie rekrutacji do Projektu za pośrednictwem trzech form rekrutacji: strony internetowej Projektu pod adresem www.teleopieka.wroclaw.pl; Infolinii Projektu pod numerem 800-707-089 oraz Punktu Stacjonarnego zlokalizowanym przy placu Dominikańskim 6 we Wrocławiu. Pomyślnie zakończona rejestracja w Projekcie jest uwarunkowana akceptacją postanowień Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią. 
 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny i Uczestnik Projektu nie jest zobowiązany do uiszczenia opłat z tytułu udzielanych mu świadczeń w zakresie Teleopieki SOS obejmujących świadczenia zdrowotne oraz  towarzyszących im usług Wsparcia Psychologicznego i korzystania z Urządzenia w trakcie trwania Projektu. Uczestnik Projektu na mocy zawartej Umowy przyjmuje odpowiedzialność za powierzone Uczestnikowi Projektu Urządzenie niezbędne do realizacji Projektu. 
 4. Projekt realizowany jest wspólnie przez Telemedycynę Polską S.A. z siedzibą w Katowicach, adres ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000352918, REGON: 240102536, NIP: 6482542977 oraz OPIEKANOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul. Armii Krajowej 25, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431682, NIP: 5862281838, REGON: 22177455500000, zwanymi łącznie “Świadczeniadowcą”
 5. Partnerem Projektu jest Miasto Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897 13 83 551 (zwany dalej Miastem), który finansuje Projekt ze środków własnych.
 6. Projekt jest prowadzony na terenie miasta Wrocławia i dedykowany jest mieszkańcom Wrocławia w wieku co najmniej 60 lat i posiadających Wrocławską Kartę Seniora.
 7. Liczba miejsc jest ograniczona i miesięcznie nie może przekroczyć 500 Uczestników Projektu.
 8. Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy:
  • etap rekrutacji podstawowej, trwającej od dnia 06.03.2023r. do dnia 08.05.2023r. oraz 
  • rekrutacji uzupełniającej, trwającej od dnia 09.05.2023r. do dnia 30.04.2026 r. 
 9. Przedmiotem Projektu jest świadczenie na rzecz Uczestnika Projektu usługi Teleopieki SOS obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego,za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, obejmujących:
  • Wywiad diagnostyczny (Karta Diagnozy), którego celem jest ocena sytuacji życiowej Uczestnika Projektu przeprowadzony przez Ratownika Medycznego Centrum Teleopieki.
  • Szkolenie z Urządzenia oraz zasad realizacji Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia psychologicznego w formie telefonicznej lub stacjonarnej  w Punkcie Stacjonarnym.
  • Teleopiekę SOS – polegającą na rejestrowaniu i ocenie odebranych przez Centrum Teleopieki Alarmów (zgłoszeń) SOS, przesłanych z wykorzystaniem Urządzenia, którego celem jest koordynowanie akcji ratującej życie lub zdrowie. Czyli akcji dotyczących nagłych ataków, pogorszenia stanu zdrowia, upadków, itp. Uczestnik Projektu ma prawo, w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu lub życiu do wykonywania nielimitowanej ilości zgłoszeń SOS i kontaktu z Centrum Teleopieki w trakcie udziału w Projekcie. Dyżur 24h przez 7 dni w tygodniu pełnią Ratownicy Medyczni. 
  • Wsparcie Psychologiczne – obejmujące Poradę Psychologiczną – początkową oraz Porady Psychologiczne zgodne z harmonogramem Wsparcia Psychologicznego (po decyzji Dyżurnego Psychologa);
 10. W ramach Projektu Świadczeniodawca podejmuje czynności towarzyszące przy udzielaniu świadczeń, a to:
  • zarejestrowanie Uczestnika Projektu w Projekcie, szczegółowe omówienie z Uczestnikiem Projektu warunków udziału w Projekcie, warunków udzielania świadczenia zdrowotnego oraz korzystania z Wsparcia Psychologicznego;
  • założenia Uczestnikowi Projektu Kartoteki Uczestnika Projektu;
  • odebranie od Uczestnika Projektu niezbędnych oświadczeń wymaganych przepisami prawa;
  • dostarczenie Uczestnikowi Projektu Urządzeń pod wskazany przez Uczestnika Projektu adres wraz z  dokumentem potwierdzenia zawarcia Umowy;
  • przeprowadzenie Teleszkolenia Uczestnika Projektu z Urządzenia i przeprowadzenie pierwszego testowego zgłoszenia SOS;
  • przeprowadzenie końcowej ankiety ewaluacyjnej.
 11. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za udział w  Projekcie.
 12. Uczestnik w trakcie trwania Projektu może zostać poproszony o wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji w  formie papierowej i telefonicznej rozmowy ankietowej na początku i przy zakończeniu Projektu, mającej na celu weryfikację satysfakcji z udziału w Projekcie.

3. Zasady świadczenia Usługi

 1. Usługa stanowi świadczenie zdrowotne, któremu towarzyszą świadczenia psychologiczne udzielane wyłącznie Uczestnikowi Projektu.
 2. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach Usług działają pod firmą: Telemedycyna Polska S.A., która jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 22425 oraz OPIEKANOVA sp. z o.o., która jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000228952.
 3. Informacja o prawach pacjenta określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) znajduje się pod adresem: www.telemedycynapolska.pl/pacjent oraz www.teleopieka.wroclaw.pl
 4. Świadczeniodawcy prowadzą dokumentację medyczną Uczestników Projektu korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewniają ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń. 
 5. Udostępnianie dokumentacji medycznej Uczestnikowi Projektu lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy jest bezpłatne. Udostępnienie dokumentacji następuje na wniosek Uczestnika Projektu lub osoby zainteresowanej. Wniosek może być złożony telefonicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, pisemnie na adres siedziby lub osobiście. 
 6. Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej w tym samym zakresie Świadczeniodawca pobiera w wysokości:
  a. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 12,47 zł brutto;
  b. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,43 zł brutto;
  c. za wydanie na informatycznym nośniku danych – 2,49 zł brutto.
 7. Usługa rozpoczyna się po uzyskaniu przez Uczestnika Projektu informacji o głównych cechach Usługi i  wyrażeniem zgody przez Uczestnika Projektu na świadczenie usług zdrowotnych na jego rzecz oraz usług towarzyszących.
 8. Centrum Teleopieki przed przystąpieniem do świadczenia Usługi na rzecz Uczestnika Projektu weryfikuje tożsamość Uczestnika Projektu poprzez zwrócenie się o podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL lub daty urodzenia oraz innych danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację Uczestnika Projektu. 
 9. Komunikacja telefoniczna Świadczeniodawcy z Uczestnikiem Projektu jest nagrywana, a jej zapis przechowywany lub archiwizowany przez Świadczeniodawcę na zasadach wskazanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika Projektu, która znajduje się na stronie Internetowej Projektu, na Infolinii Projektu oraz jest dostępna w Punkcie Stacjonarnym. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usługi, w tym na sporządzanie zapisu głosowego bez bezpośredniego informowania o tym fakcie przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej. Rejestracja przebiegu Usługi odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Usługa nie pełni funkcji powiadamiania ratunkowego i nie zastępuje numeru 112. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania Służb Ratowniczych lub udać się do najbliższej placówki medycznej.
 11. Jeśli uzyskanie świadczenia w ramach Usługi nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Uczestnika Projektu pogarsza się, Uczestnik powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w  placówce medycznej.
 12. Kontakt bądź próba kontaktu z Świadczeniodawcą nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania działań wskazanych w ust. 10 i 11.
 13. Usługi nie zastępują procesu opieki społecznej i leczenia w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. 
 14. Świadczeniodawca jest uprawniony do powstrzymania się od realizacji usługi do czasu przeprowadzenia Teleszkolenia i wywiadu celem zebrania Karty Diagnozy oraz złożenia niezbędnych oświadczeń przez Uczestnika Projektu.
 15. Uczestnik zobowiązuje się przekazać personelowi Centrum Teleopieki wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia Usługi, w tym jeśli personel Centrum Teleopieki uzna to za konieczne – kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do prawidłowego udzielenia Uczestnikowi Projektu świadczeń zdrowotnych. Centrum Teleopieki może uzależnić realizację Usługi od dostarczenia dokumentacji i wyników badań, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 16. Uczestnik Projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępach poprzedzających, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi. 
 17. Uczestnik Projektu zobowiązany jest w każdym czasie uzupełnić/zaktualizować Kartotekę Uczestnika Projektu o  dodatkowe dane dotyczące swojego stanu zdrowia np. wypisy ze szpitala, wyniki badań, zaświadczenia lekarskie za pośrednictwem Formularzy Uczestnika Projektu przesłanych przez Świadczeniodawcę.
 18. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres zamieszkania lub e-mail (jeśli został podany) Uczestnika Projektu komunikatów prawnych i technicznych, związanych z realizacją Usługi, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu, na co Uczestnik Projektu wyraża zgodę.
 19. Uczestnik Projektu oświadcza, iż jest mu wiadomym, że w ramach Umowy Ratownik Medyczny TMP będzie orzekać o stanie zdrowia Uczestnika Projektu jedynie w zakresie wynikającym z Regulaminu i Umowy oraz uwzględnieniem specyfiki świadczenia usług zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności na odległość, a uzyskanie przez Uczestnika Projektu szczegółowej informacji o stanie zdrowia wymaga wizyty u lekarza i badania przedmiotowego.
 20. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika Projektu w trakcie wykonywania Umowy, jeżeli szkoda powstała lub jest wynikiem:
  a. działania siły wyższej (np. powódź, pożar) albo wyłącznie z winy Uczestnika Projektu lub osoby trzeciej, za którą Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności;
  b. działania operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy energii elektrycznej, a w szczególności braku zasięgu sieci telekomunikacyjnej (na przykład w budynkach lub w ciasnych ulicach centrum miast, a także przy warunkach pogodowych z grubą warstwą chmur), przeciążenia lub awarii sieci, chwilowego braku dostępności usługi GPRS ze strony operatora telekomunikacyjnego, braku zasilania elektrycznego;
  c. wszelkich okoliczności leżących poza kontrolą Świadczeniodawcy lub osób trzecich przy których pomocy Świadczeniodawca wykonuje Umowę,
  d. stanu zdrowia Uczestnika Projektu, który nie mógł zostać ustalony na podstawie informacji uzyskiwanych w  ramach Umowy,
  e. braku możliwości powiadomienia Sieci Pomocowej,
  f. braku interwencji lub zbyt późna interwencja wybranych do Sieci Pomocowej osób i/lub Służb Ratowniczych niezależnych od Świadczeniodawcy,
  g. korzystania z Urządzenia przez osobę inną niż Uczestnik Projektu zawierający Umowę,
  h. nie stosowania się przez Uczestnika Projektu do zaleceń Personelu Centrum Teleopieki ,
  i. skutków uszkodzeń lub utraty osobistego majątku Uczestnika Projektu (m.in. drzwi wejściowych do miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu, rzeczy osobistych znajdujących się w posiadaniu Uczestnika Projektu w  miejscu, w którym przebywa Uczestnik Projektu w trakcie interwencji), będących następstwem działań podjętych przez Służby Ratownicze lub Sieć Pomocową;
  j. skutków pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia Uczestnika Projektu, będących następstwem działań podjętych przez Służby Ratownicze lub Sieć Pomocową;
  k. awarii Urządzenia w domu lub miejscu instalacji spowodowanej awarią techniczną lub niewłaściwym jego użytkowaniem, szczególnie nieprzestrzeganiem zasad wymienionych w instrukcji obsługi,
  l. awarii połączenia telefonicznego; niskiej jakości połączenia telefonicznego;
  m. awarii dowolnego urządzenia lub systemu teleinformatycznego niezbędnego do świadczenia Usługi;
  n. braku zasięgu sieci GSM (brak możliwości przesłania Alarmu SOS);
  o. występowanie słabego zasięgu sieci GSM (utrudniona lub niemożliwa rozmowa dwukierunkowa pomiędzy Centrum Teleopieki a Uczestnikiem);
  p. gdy Urządzenie jest wyłączone lub rozładowane; gdy Urządzenie jest zniszczone, uszkodzone lub uległo awarii.
 21. W sytuacji wystąpienia czynników ograniczających bądź uniemożliwiających w danej chwili możliwość świadczenia Usługi zgodnie z przyjętą procedurą, Świadczeniodawca podejmie próby interwencji, wykorzystując dostępne kanały kontaktu /komunikacji, jak np. bezpośredni kontakt telefoniczny do Uczestnika Projektu. Możliwość świadczenia Usługi w sposób alternatywny uzależnione jest od aktualnej wiedzy, możliwości technologicznych i  organizacyjnych Świadczeniodawcy,  a brak ich podjęcia nie nosi znamion nieprawidłowego wykonania Usługi.
 22. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Świadczeniodawcy o wszelkich zmianach dotyczących informacji przekazanych w trakcie wywiadu medycznego, Diagnozy Wsparcia Psychologicznego i podpisywania Umowy, szczególnie:
  a. zmianach danych telefonicznych, kodu dostępu do mieszkania / miejsca instalacji, 
  b. zmianie składu Sieci Pomocowej i danych kontaktowych jego członków.
 23. W przypadku pilnego zgłoszenia Uczestnik Projektu upoważnia do otwarcia drzwi do swojego mieszkania/ miejsca instalacji przez osobę, która zgodnie z przekazanymi informacjami ma przyjść mu z pomocą. Świadczeniodawca nie jest odpowiedzialna za szkody, które mogą być z tym związane.
 24. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na siłowe wejście do lokalu w sytuacji, kiedy nie będzie w stanie sam otworzyć drzwi Służbom Ratowniczym, ani też nikt z listy osób do kontaktu w Sieci Pomocowej nie dokona otwarcia drzwi w momencie pojawienia się Służb Ratowniczych. Uczestnik Projektu nie będzie miał roszczeń w stosunku do Świadczeniodawcy oraz Służb Ratowniczych z tytułu szkód powstałych na skutek ich siłowego wejścia do lokalu. 
 25. Świadczeniodawca może zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku braku współpracy Uczestnika Projektu i  odmawiania wykonywania zaplanowanych zadań. 
 26. Świadczeniodawca kontroluje właściwe działanie Urządzeń. W celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości Centralka jest zaprogramowana na wykonywanie automatycznych testów sprawności działania (na co wskazuje także sygnał dźwiękowy).
 27. Wszelkie koszty związane z nieuzasadnionym wezwaniem Służb Ratowniczych i działań przez nich podjętych, w efekcie użycia czerwonego Przycisku Życia przez Uczestnika Projektu, obciążają Uczestnika Projektu. 
 28. Przez miejsce instalacji Urządzenia, rozumie się miejsce zamieszkania Uczestnika Projektu lub miejsce w którym przebywa – wskazane w Formularzu Zgłoszenia
 29. Świadczeniodawca ma prawo odmówić rozpoczęcia świadczenia Usługi lub dalszego świadczenia Usługi, w  przypadku gdy stan zdrowia lub warunki środowiskowe Uczestnika Projektu uniemożliwiają efektywną realizację usługi, w szczególności gdy:
  a. fizyczny lub psychiczny stan zdrowia Uczestnika Projektu nie pozwala na samodzielną obsługę Urządzenia – m.in. niedowłady, zaawansowana demencja, afazja, tetraplegia, choroby psychiczne (przedmiotowy katalog chorób nie jest wyczerpany);
  b. Uczestnik Projektu nie przyswoił umiejętności używania Urządzenia lub inicjowania Alarmów SOS pomimo szkolenia lub gdy Uczestnik Projektu odmawia przeprowadzenia ponownego szkolenia;
  c. Uczestnik wielokrotnie, próbuje używać Alarmów SOS w celach innych niż te związane ze świadczoną Usługą (np. w celu obsługi bytowej lub socjalnej);
  d. dwukierunkowa komunikacja głosowa z Uczestnikiem Projektu jest niemożliwa lub utrudniona i jest to spowodowane m.in.: zaburzeniami świadomości, zaburzenia logicznego myślenia, afazją – nie dotyczy to jednak sytuacji, w której zaburzenia takie występują w trakcie zasadnego zgłoszenia alarmowego a osoba nie wykazywała wcześniejszych takich oznak lub Świadczeniodawca nie miał o nich wiedzy;
  e. dwukierunkowa komunikacja głosowa z Uczestnikiem jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, ze względu na występujące choroby układu słuchu;
  f. występuje całkowite ubezwłasnowolnienie Uczestnika Projektu;
  g. pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika Projektu w stopniu uniemożliwiającym niesienie pomocy czy nawiązanie kontaktu i tym samym brak efektywności korzystania z Urządzenia i Usługi;
  h. przeniesienie Uczestnika Projektu do Zakładu Opieki Długoterminowej lub Domu Opieki lub Domu Pomocy Społecznej lub miejsc innych zinstytucjonalizowanych form opieki;
  i. w przypadku kiedy Uczestnik Projektu odmawia instalacji Urządzenia w jego domu lub instalacja przebiegła bezskutecznie;
  j. w przypadku braku prądu w mieszkaniu Uczestnika Projektu, w którym ma być zainstalowane Urządzenie;
  k. w sytuacjach, kiedy warunki mieszkaniowe nie pozwalają na bezpieczną instalację Urządzenia lub instalacja Urządzenia może zagrażać ich życiu lub zdrowiu;
  l. w sytuacjach, kiedy Uczestnik Projektu zachowuje się agresywnie, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 
  m. w przypadku, kiedy Uczestnik Projektu nie posiada osób w Sieci Pomocowej na etapie rekrutacji;
  n. w przypadku, kiedy członek Sieci Pomocowej nie może dalej pełnić tej roli, a Uczestnik  Projektu nie jest w stanie wskazać innych członków Sieci Pomocowej oraz podjęte przez Świadczeniodawcę próby zorganizowania dla Uczestnika Projektu takiej Sieci Pomocowej okazały się niemożliwe; 
  o. gdy Uczestnik Projektu dopuszcza się wielokrotnych, nieuzasadnionych wezwań Ratowników Medycznych spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu bądź zażyciem innych środków odurzających.

4. Usługa Teleopieki z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego

 1. Na Usługę Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego składają się 2 typy wsparcia Uczestników Projektu:
  a) Teleopieka SOS – realizowana przez Ratowników Medycznych, na którą składa się również część dotycząca diagnozy potrzeb przydzielenia usług Wsparcia Psychologicznego realizowana przez Teleopiekunów, dalej tzw. Diagnoza Wsparcia. 
  b) Wsparcie Psychologiczne – realizowane przez Dyżurnych Psychologów, na które składa się co najmniej 5h Porad Psychologicznych w miesiącu realizowanych zgodnie z Harmonogramem Wsparcia Psychologicznego zaplanowanym przez Teleopiekunów, dostępne wyłącznie dla Uczestników Projektu spełniających kryteria przyznania usługi Wsparcia Psychologicznego i Diagnozie Wsparcia przeprowadzonej przez Teleopiekuna oraz akceptacji Kontraktu Wsparcia Psychologicznego.
 2. Teleopiekunowie są odpowiedzialni za przeprowadzenie wywiadu, tzw. Diagnozy Wsparcia pozwalającego na ustalenie czy Uczestnik Projektu kwalifikuje się do 5-cio godzinnego Poradnictwa Psychologicznego w cyklu miesięcznym Usługi, a jeśli nie, to Teleopiekun przeprowadza doraźnie rozmowę wspierającą Uczestnika Projektu. Po zakwalifikowaniu Uczestnika Projektu do usługi Wsparcia Psychologicznego, Teleopiekun przedstawia Uczestnikowi Projektu założenia umownego Kontraktu Wsparcia Psychologicznego, w ramach którego Uczestnik Projektu deklaruje gotowość do aktywnego udziału w usłudze oraz odbycia Porad Psychologicznych w zaplanowanym wstępnym Harmonogramie Wsparcia Psychologicznego i uzgadnia z Uczestnikiem Projektu terminy Porad Psychologicznych w Harmonogramie Wsparcia Psychologicznego. 
 3. Każda Porada Psychologiczna zgodnie z Harmonogramem Wsparcia Psychologicznego trwa 60 minut.
 4. Pierwsza Porada Psychologiczna rozpoczyna się zawarciem z  Uczestnikiem Projektu umownym Kontraktem Wsparcia Psychologicznego, diagnozą problemu z jakim zgłasza się Uczestnik Projektu i potwierdzeniem, czy wstępny Harmonogram Wsparcia Psychologicznego jest właściwie zaplanowany. Jeśli w toku Pierwszej Porady Psychologicznej okaże się, że Harmonogram Wsparcia Psychologicznego wymaga modyfikacji, Dyżurny Psycholog wspólnie z Uczestnikiem Projektu dokonają jego uaktualnienia. W ramach Kontraktu Wsparcia Psychologicznego omawiane są: czas trwania Wsparcia Psychologicznego, sposób komunikacji, zasady korzystania ze Wsparcia Psychologicznego, cel/cele wsparcia oraz wstępny Harmonogram Wsparcia Psychologicznego.
 5. Wsparcie Psychologiczne może zostać przyznane dla danego Uczestnika Projektu w zakresie nie mniejszym niż 5h Porad Psychologicznych w cyklu miesięcznym Usługi, co wynika z bieżącej sytuacji Uczestnika Projektu, jego potrzeb faktycznych i możliwości, a także decyzji Dyżurnego Psychologa. 
 6. Połączenie Alarmowe SOS odbiera w pierwszej kolejności Ratownik Medyczny, który dokonuje analizy przyczyn uruchomienia SOS, ocenia stan Uczestnika Projektu oraz podejmuje stosowną interwencję:
  a. udziela Uczestnikowi Projektu zdalnej pomocy medycznej bez konieczności wezwania Służb Ratowniczych do miejsca pobytu, towarzyszy Uczestnikowi do czasu ustabilizowania się jego stanu, sprawdza stan Uczestnika Projektu i kończy interwencję; 
  b. po ocenie stanu Uczestnika Projektu, jeśli stan Uczestnika Projektu tego wymaga, wzywa Służby Ratunkowe: pogotowie, policję, straż i udziela bieżącej medycznej pomocy zdalnej, w tym doraźnego wsparcia psychicznego, pozostaje z Uczestnikiem Projektu w stałym kontakcie do czasu przybycia Służb (jeśli stan Uczestnika i okoliczności zdarzenia tego wymagają);
  c. po ocenie stanu Uczestnika Projektu, jeśli stan Uczestnika Projektu tego wymaga, wzywa członków Sieci Pomocowej i udziela bieżącej medycznej pomocy zdalnej, w tym doraźnego wsparcia psychicznego, pozostaje z Uczestnikiem Projektu w stałym kontakcie do czasu przybycia Służb Ratowniczych (jeśli stan Uczestnika i okoliczności zdarzenia tego wymagają)
  d. po ocenie stanu Uczestnika Projektu, jeśli stan Uczestnika Projektu wymaga Wsparcia Psychologicznego, przełącza zgłoszenie do dyżurnego Teleopiekuna celem przeprowadzenia Diagnozy Wsparcia. W przypadku połączeń poza godzinami dyżuru Teleopiekunów i Dyżurnych Psychologów informuje o godzinach dyżuru i prosi o kontakt w czasie dyżuru. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu wymaga natychmiastowej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej a dyżur nie jest prowadzony wzywa Służby Ratownicze: pogotowie, policję, straż i udziela bieżącej medycznej pomocy zdalnej, w  tym doraźnego wsparcia psychicznego, pozostaje z Uczestnikiem Projektu w stałym kontakcie do czasu przybycia Służb Ratowniczych (jeśli stan Uczestnika i okoliczności zdarzenia tego wymagają);
 7. Alarmy SOS obejmują przeprowadzenie oceny stanu zdrowia Uczestnika Projektu przez Ratownika Medycznego, podjęcie działań doraźnych zmierzających do poprawy stanu zdrowia Uczestnika Projektu, podjęcia decyzji o  dalszym postępowaniu i wezwaniu Służb Ratowniczych. Alarmy SOS obsługiwane są przez Ratowników Medycznych w Centrum Teleopieki TMP w sposób zdalny i nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających prowadzenia czynności bezpośrednich przy Uczestniku Projektu.
 8. Ratownik medyczny na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o Państwowym ratownictwie medycznym, udziela świadczeń zdrowotnych w sposób autonomiczny, korzystając z posiadanej wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego oraz z należytą starannością.
 9. Ratownik medyczny, po skutecznym nawiązaniu dwukierunkowego połączenia głosowego z Uczestnikiem Projektu podejmuje działania odpowiednie do aktualnego stanu zagrożenia zdrowia Uczestnika Projektu:
  a. Ratownik medyczny jest uprawniony do poinformowania Sieci Pomocowej o każdym zdarzeniu, wymagającym interwencji Służb ratowniczych, zwłaszcza w przypadku, gdy decyzja o wezwaniu służb została podjęta z pominięciem konsultacji z Siecią Pomocową.
  b. Przeprowadza wywiad w celu oceny stanu Uczestnika Projektu, w ocenie stanu Uczestnika Projektu, może wspierać się danymi pomocniczymi takimi jak: pomiar pulsu, pomiar ciśnienia, pomiar temperatury ciała – z posiadanych przez Uczestnika Projektu własnych wyrobów medycznych, według własnego uznania;
  c. Podejmuje autonomiczną decyzje o konieczności wezwania Służb Ratowniczych do Uczestnika Projektu;
  d. Potwierdza lokalizację Uczestnika Projektu;
  e. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika Projektu wzywa Służby Ratownicze do Uczestnika Projektu (poprzez przekazanie odpowiednich informacji do dyspozytora centrum powiadamiania alarmowego 112);
  f. W przypadku braku zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika Projektu, może poinstruować go o konieczności podjęcia samodzielnych działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia, np. udania się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej lub do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR);
  g. Powiadamia członka Sieci Pomocowej o konieczności niemedycznej interwencji lub pomocy Uczestnikowi Projektu;
  h. Może udzielić wsparcia emocjonalnego Uczestnikowi Projektu i/lub wspierać go rozmową podczas oczekiwania na przybycie Służb Ratowniczych.
  i. Ratownik Medyczny w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, sporządza raport w Kartotece Pacjenta.
 10. Połączenie inicjowane przez Uczestnika Projektu wywołane inaczej aniżeli przez Przycisk Życia na Opasce lub Centralce, nie stanowiące zgłoszenia Alarmu SOS, odbiera Telekonsultant Infolinii Wsparcia Technicznego, czynnej 24h każdego dnia (szary Przycisk Wsparcia na Centralce), który przyjmuje wszelkie zgłoszenia techniczne oraz:
  • przełącza do dyżurnego Teleopiekuna, jeśli stan Uczestnika Projektu tego wymaga;
  • przełącza do dyżurnego Ratownika Medycznego, jeśli stan Uczestnika Projektu tego wymaga;
  • przyjmuje zgłoszenie rezygnacji z udziału w Projekcie;
  • przyjmuje informację o odwołaniu Porady Psychologicznej bądź rezygnacji z usługi Wsparcia Psychologicznego;
  • wyjaśnia zakres przysługujących Uczestnikowi Projektu usług i sposób ich realizacji; 
 11. Komunikacja z Centrum Teleopieki odbywa się za pośrednictwem Urządzeń  w jakie został wyposażony Uczestnik Projektu. W wyjątkowych sytuacjach, np. awaria Centralki, Uczestnik Projektu kontaktuje się z prywatnych numerów telefonów (stacjonarny lub komórkowy) z Infolinią Wsparcia Technicznego
 12. Zakończenie rozmowy z Uczestnikiem Projektu jest możliwe tylko przez personel Centrum Teleopieki (trwa do końca realizacji pomocy po sprawdzeniu, czy pomoc została udzielona, co zabezpiecza sytuacje, kiedy Uczestnik Projektu jest w szoku i podejmuje działania nieadekwatne do sytuacji, bądź jest to Uczestnik Projektu z pewnymi dysfunkcjami psychicznymi, jest podejrzenie udziału osoby trzeciej etc.).
 13. Centrum Teleopieki posiada dostęp do panelu zarządzania Urządzeniem, by między innymi dokonywać weryfikacji stanu technicznego urządzenia i stanu baterii, by z wyprzedzeniem reagować na potrzebę wymiany sprzętu, a także aby na bieżąco zmienić parametry dotyczące jakości połączenia z Uczestnikiem Projektu, by obie strony słyszały się nawzajem w optymalny sposób. 
 14. Wsparcie Psychologiczne polega na organizacji pomocy w sytuacjach stresu, lęku, potrzeby rozmowy, poczucia samotności, wyizolowania społecznego, sytuacjach codziennego życia trudnych dla Uczestnika Projektu i  wymagających wsparcia osoby trzeciej. 
 15. Ratownik Medyczny lub Telekonsultant Infolinii, przełącza lub umawia rozmowę do dyżurnego Teleopiekuna w  sytuacjach takich jak np.: stany depresyjne; zaburzenia lękowe; zaburzenia snu; samotność emocjonalna; brak rodziny oraz wsparcia ze strony bliskich powodujące poważne obniżenie stanu psychicznego; żałoba po stracie bliskiej osoby; problemy zdrowotne (choroby onkologiczne, osoby po amputacji); zaburzenia funkcji poznawczych; powtarzające się bezzasadne kontakty z Ratownikami Medycznymi zdarzeniem SOS.
 16. Rozmowy Uczestników Projektu z Teleopiekunami prowadzone są 5 dni w tygodniu od pon. do pt. od godz. 9:00 do godz. 17:00 (wyłącznie w dni robocze) i nadzorowane są przez Dyżurnego Psychologa pracującego w Centrum Teleopieki również 5 dni w tygodniu od pon. do pt. od godz. 9:00 do godz. 17:00 (wyłącznie w dni robocze). 
 17. Teleopiekun przeprowadza z Uczestnikiem Projektu wywiad mający na celu określenie zasadności przyznania Wsparcia Psychologicznego lub wykonuje rozmowę wspierającą. Jeśli w wyniku przeprowadzonego wywiadu Teleopiekun stwierdza, że Uczestnik Projektu spełnia kryteria przyznania mu usługi Wsparcia Psychologicznego, przekazuje taką informację Uczestnikowi Projektu i zapoznaje go z założeniami umownego Kontraktu Wsparcia Psychologicznego, który zawrze z Uczestnikiem Projektu Dyżurny Psycholog pyta Uczestnika Projektu o zgodę na włączenie go w usługę Wsparcia Psychologicznego. Po wyrażeniu przez Uczestnika Projektu zgody, Teleopiekun ustala z Uczestnikiem Projektu Harmonogram Wsparcia psychologicznego potwierdzając terminy kolejnych 5 Porad Psychologicznych. 
 18. W razie sytuacji jednoznacznie wskazujących na konieczność wezwania Służb Ratowniczych, które zdiagnozowano w trakcie trwania rozmowy wspierającej, Teleopiekun/Dyżurny Psycholog dokonuje tej czynności i  udziela bieżącej pomocy zdalnej, w tym wsparcia psychicznego i pozostaje z Uczestnikiem w stałym kontakcie do czasu przybycia Służb Ratowniczych, a jeśli stan Uczestnika i okoliczności zdarzenia tego wymagają łączy z  dyżurnym Ratownikiem Medycznym, który udziela doraźnej zdalnej pomocy medycznej i instruuje Uczestnika projektu, maksymalnie zwiększając szansę na ochronę zdrowia i życia. 
 19. Wsparcie Psychologiczne zostaje przyznane wybranym Uczestnikom Projektu w sytuacji, w której wsparcie usługami Teleopieki SOS świadczonymi przez Centrum Teleopieki jest niewystarczające i konieczna jest pomoc Dyżurnego Psychologa.
 20. Uczestnikowi Projektu przysługuje tyle Porad Psychologicznych (nie mniej niż 5) w cyklu miesięcznym Usługi oraz taka długość Wsparcia Psychologicznego w miesiącach (nie mniej niż 1 miesiąc), ile wymaga tego stan psychiczny Uczestnika Projektu. Decyzje o częstotliwości i długości wsparcia w cyklu miesięcznym Usługi podejmuje Psycholog po konsultacji z Uczestnikiem. Wsparcie Psychologiczne może zostać danemu Uczestnikowi Projektu przyznane wielokrotnie w trakcie trwania jego uczestnictwa w Projekcie. 
 21. Uczestnik Projektu, otrzymujący Wsparcie Psychologiczne musi spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów, a minimalna liczba punktów wymagana, aby Uczestnik Projektu został objęty Wsparciem Psychologicznym wynosi 6 pkt:
  a. Osoby w stanie uniemożliwiającym samodzielne wyjście z domu – 2 pkt
  b. Depresja, stany lękowe, czasowe obniżenie nastroju (żałoba, strata, wyjście ze szpitala, gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, otrzymanie diagnozy np. onkologicznej, po interwencjach suicydalnych-1) – 6 pkt
  c. Osoby w konflikcie rodzinnym, zgłaszające problemy emocjonalne w tym zakresie – 3 pkt
  d. Osoby z rodziną poza granicami Polski – 2 pkt
  e. Osoby wskazujące wyższą potrzebę opieki psychologicznej same wskazujące ten problem – 3 pkt
  f. Powtarzające się bezzasadne kontakty z Ratownikami Medycznymi zdarzeniem SOS – 2 pkt
 22. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do usług Wsparcia Psychologicznego, ww. punktacja może stanowić o  pierwszeństwie przyznania usługi Wsparcia Psychologicznego dla danego Uczestnika Projektu. Przekroczenie miesięcznego limitu usług Wsparcia Psychologicznego powoduje przyznanie Wsparcia Psychologicznego w  kolejnym dostępnym cyklu miesięcznym Usługi. 
 23. Usługa Wsparcia Psychologicznego realizowana jest w godzinach dyżurów Psychologów w formie telefonicznej po wcześniejszym umówieniu lub zgodnie z Harmonogramem Wsparcia Psychologicznego. O ustalonej godzinie Porady Psychologicznej do Uczestnika Projektu na Centralkę lub telefon komórkowy lub stacjonarny dzwoni Dyżurny Psycholog i przeprowadza Poradę Psychologiczną. Każdorazowo po przeprowadzonej Poradzie Psychologicznej Psycholog sporządza notatkę w Systemie Teleopieki. 
 24. Centrum Teleopieki poza realizacją procedur zgłoszeniowych będzie podejmować proaktywny kontakt z  Uczestnikami Projektu, by nie bali się używania technologii i dobrze rozumieli przydzieloną im usługę Teleopieki SOS i pamiętali o procedurach korzystania z niej.
 25. W czasie udziału w Projekcie realizowane będą także połączenia ze strony Centrum Teleopieki w celu sprawdzenia poprawności działania i użytkowania Urządzeń przez Uczestnika Projektu. Możliwy jest kontakt poprzez Urządzenie (połączenie jest sygnalizowane głośnym sygnałem dźwiękowym) lub telefonicznie pod numer wskazany przez Uczestnika Projektu.

5. Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. Usługi Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego świadczone w Projekcie przeznaczone są dla osób starszych, mieszkających samotnie lub mieszkających wspólnie z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu (muszą wyjść do pracy, itp.), osób nie w pełni samodzielnych, niepełnosprawnych oraz osób cierpiących na choroby, których przebieg może powodować nagłe zagrożenie życia. Są to jednak osoby nie wymagające całodobowej opieki bezpośredniej w domu. 
 2. Szczegółowe przyznanie Usługi dla Uczestników Projektu oparte jest o analizę sytuacji zdrowotnej i społecznej każdego Uczestnika Projektu, po spełnieniu przez niego podstawowych kryteriów włączenia i wyłączenia.
 3. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w Projekcie muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria formalne: 
  • zamieszkiwać na terenie miasta Wrocław oraz
  • być Seniorem (osoby powyżej 60 roku życia) oraz 
  • posiadać Wrocławską Kartę Seniora oraz
  • posiadać Sieć Pomocową (min. 1 osoba) oraz
  • posiadać telefon komórkowy lub stacjonarny,
  • posługiwać się językiem polskim w stopniu co najmniej komunikatywnym
 4. Poza kryteriami formalnymi, do Projektu zakwalifikowani zostają Uczestnicy Projektu spełniający kryteria dodatkowe, zadeklarowane w Formularzu Zgłoszeniowym takie jak: 
  a) Osoba w wieku 60+ r. ż. i posiadacz Srebrnej Wrocławskiej Kart Seniora (5 pkt);
  b) Osoba w wieku 75+ r. ż. i posiadacz Złotej Wrocławskiej Kart Seniora (10 pkt);
  c) Osoba powyżej 90+ r. ż. i posiadacz Szmaragdowej Wrocławskiej Kart Seniora (15 pkt);
  d) Choroby z ryzykiem nagłych zdarzeń zagrożenia życia (5 pkt);
  e) Depresja, zaburzenia lękowe (5 pkt);
  f) Niepełnosprawność umiarkowana lub znaczna lub sprzężone niepełnosprawności (w rozumieniu Ustawy o pomocy społecznej) (5 pkt);
  g) Osoby w stanie uniemożliwiającym samodzielne wyjście z domu (3 pkt);
  h) Hospitalizacja min. 1 miesiąc w ostatnich 3 miesiącach (2 pkt);
  i) Prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego (5 pkt).
 5. W określonych okolicznościach Uczestnik Projektu może być wyłączony z Projektu. Wyłączenie Uczestnika Projektu z  Projektu może nastąpić na dwóch etapach realizacji Projektu:
  j) Etap rekrutacji – wyłączenie Uczestnika Projektu z projektu na etapie rekrutacji następuje w przypadku niespełnienia kryteriów formalnych udziału w Projekcie, nie potwierdzenia dokumentami formalnymi spełnienia kryteriów dodatkowych zadeklarowanych w Formularzu Zgłoszeniowym lub w następujących przypadkach:
  a. brak kontaktu z Uczestnikiem Projektu po podjęciu codziennej próby połączenia się telefonicznie w czasie kolejnych 7 dni;
  b. warunki środowiskowe/lokalowe nie pozwalają na bezpieczne pozostawienie Urządzeń w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu, 
  c. osoby w sposób oczywisty zagrażające bezpieczeństwu pracy personelu Świadczeniodawcy lub Urządzeń (upojenia i inne problemy alkoholowe i uzależnienie, agresja, próby zastraszania i inne), 
  d. osoby bez kontaktu i bez świadomości posiadania Urządzenia,
  e. brak możliwości obsługi i użytkowania Urządzeń przez Uczestnika Projektu, 
  f. nieposiadania telefonu;
  g. braku co najmniej jednej osoby w Sieci Pomocowej;
  k) Etap udziału w Projekcie – wyłączenie Uczestnika Projektu z udziału w projekcie na etapie uczestnictwa następuje w przypadkach, gdy:
  a. fizyczny lub psychiczny stan zdrowia Uczestnika Projektu nie pozwala na samodzielną obsługę Urządzenia – m.in. niedowłady, zaawansowana demencja, afazja, tetraplegia, choroby psychiczne (przedmiotowy katalog chorób nie jest wyczerpany);
  b. Uczestnik Projektu nie przyswoił umiejętności używania Urządzenia lub inicjowania Alarmów SOS pomimo szkolenia lub gdy Uczestnik Projektu odmawia przeprowadzenia ponownego szkolenia;
  c. Uczestnik wielokrotnie, próbuje używać Alarmów SOS w celach innych niż te związane ze świadczoną Usługą (np. w celu obsługi bytowej lub socjalnej);
  d. dwukierunkowa komunikacja głosowa z Uczestnikiem Projektu jest niemożliwa lub utrudniona i jest to spowodowane m.in.: zaburzeniami świadomości, zaburzenia logicznego myślenia, afazją – nie dotyczy to jednak sytuacji, w której zaburzenia takie występują w trakcie zasadnego zgłoszenia alarmowego a osoba nie wykazywała wcześniejszych takich oznak lub Świadczeniodawca nie miało o nich wiedzy;
  e. dwukierunkowa komunikacja głosowa z Uczestnikiem jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, ze względu na występujące choroby układu słuchu;
  f. występuje całkowite ubezwłasnowolnienie Uczestnika Projektu;
  g. pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika Projektu w stopniu uniemożliwiającym niesienie pomocy czy nawiązanie kontaktu i tym samym brak efektywności korzystania z Urządzenia i Usługi;
  h. przeniesienie Uczestnika Projektu do Zakładu Opieki Długoterminowej lub Domu Opieki lub Domu Pomocy Społecznej lub miejsc innych zinstytucjonalizowanych form opieki;
  i. w przypadku kiedy Uczestnik Projektu odmawia instalacji Urządzenia w jego domu lub instalacja przebiegła bezskutecznie;
  j. w przypadku braku prądu w mieszkaniu Uczestnika Projektu, w którym ma być zainstalowane Urządzenie;
  k. w sytuacjach, kiedy warunki mieszkaniowe nie pozwalają na bezpieczną instalację Urządzenia lub instalacja Urządzenia może zagrażać ich życiu lub zdrowiu;
  l. w sytuacjach, kiedy Uczestnik Projektu zachowuje się agresywnie, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 
  m. w przypadku, kiedy członek Sieci Pomocowej nie może dalej pełnić tej roli, a Uczestnik  Projektu nie jest w  stanie wskazać innych członków Sieci Pomocowej oraz podjęte przez Świadczeniodawcę próby zorganizowania dla Uczestnika Projektu takiej Sieci Pomocowej okazały się niemożliwe; 
  n. gdy Uczestnik Projektu dopuszcza się wielokrotnych, nieuzasadnionych wezwań Ratowników Medycznych spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu bądź zażyciem innych środków odurzających.
 6. Od decyzji Świadczeniodawcy o niezakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie lub wyłączeniu Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie.

6. Formy rekrutacji 

 1. Proces rekrutacji prowadzony przez stronę internetową Projektu przebiega w następujący sposób:
  a. Kandydat do Projektu korzystając z dostępnego na stronie internetowej Formularza zgłoszeniowego przesyła online wniosek o przyjęcie do Projektu. 
  b. W treści Formularza Zgłoszeniowego akceptuje warunku udziału w Projekcie tj. Regulamin uczestnictwa w  Projekcie, potwierdza otrzymanie Informacji dot. Przetwarzania jego danych osobowych (Załącznik nr 6 do Analizy Przedwdrożeniowej), i danych osobowych Sieci Pomocowej (Załącznik nr 7 do Analizy Przedwdrożeniowej).
  c. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na objęcie Kandydata usługami realizowanymi w ramach Projektu.
  d. Formularz Zgłoszeniowy zawiera pola dotyczące kryteriów formalnych, jak i kryteriów dodatkowych
  e. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy w czasie rzeczywistym jest dostępny dla Telekonsultanta Infolinii Projektu.
  f. Telekonsultant Infolinii Projektu dokonuje oceny Formularza Zgłoszeniowego pod kątem formalnym i przyznaje punkty w ramach rekrutacji.
  g. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub braków w Formularzu Zgłoszeniowym, Telekonsultant kontaktuje się z  Kandydatem celem wyjaśnienia i uzupełnienia danych. 
  h. Telekonsultant dokonuje wstępnej kwalifikacji bądź odrzucenia Kandydata poprzez nadanie mu statusu: „Wstępnie zakwalifikowany” lub „Odrzucony”.
  i. W przypadku braku miejsc Telekonsultant wpisuje Kandydata na listę rezerwową i nadaje mu statusu „Lista rezerwowa”.
  j. Telekonsultant dokonuje telefonicznego zawiadomienia Kandydata, najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego, o decyzji rekrutacyjnej po I etapie rekrutacji oraz potwierdza telefonicznie aktualność chęci udziału w Projekcie.
  k. Telekonsultant informuje Kandydata o planowanym rozpoczęciu świadczenia Usługi Teleopieki SOS. 
  l. Po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia chęci udziału Kandydata w Projekcie, Telekonsultant zmienia status Kandydata na „Zakwalifikowany” i kwalifikuje go jako Uczestnika Projektu
  m. Uczestnik Projektu zostaje powiadomiony telefonicznie o planowanym otrzymaniu kurierem Urządzeń i umówiony na teleszkolenie z ich obsługi oraz wywiad z Ratownikiem Medycznym Centrum Teleopieki celem uzupełnienia Karty Diagnozy i poinformowania Uczestnika Projektu o procedurze realizacji usługi Teleopieki i Wsparcia Psychologicznego. 
  n. Następuje automatyczne powiadomienie wskazanych przez Uczestnika Projektu osób w Sieci Pomocowej o ich zarejestrowaniu w Systemie i udziale w Sieci Pomocowej poprzez SMS jeśli osoba posiada telefon komórkowy lub jeśli osoba nie posiada telefonu komórkowego – powiadomienie telefoniczne w formie wiadomosci tekstowej SMS lub głosowej VMS.
  o. Powiadomienie Sieci Pomocowej zawiera informację o możliwości wyrażenia sprzeciwu bycia w Sieci Pomocowej poprzez kontakt z Infolinią Projektu, skrócony opis roli względem Uczestnika Projektu, numerze Infolinii SOS z  której następować będzie połączenie z Centrum Teleopieki z prośbą o jego zapisanie w książce telefonicznej telefonu oraz podstawie przetwarzania danych osobowych. 
  p. W przypadku wyrażenia sprzeciwu osób wskazanych do Sieci Pomocowej, telefoniczne potwierdzenie sprzeciwu, zmiana statusu Kandydata na „Brak Sieci Pomocowej” i powtórzenie działań celem uzupełnienia Sieci Pomocowej. Odnotowanie sprzeciwu Sieci Pomocowej w kartotece Kandydata. 
  q. Świadczeniodawca zapewnia utworzenie Sieci Pomocowej na podstawie wskazania Członka Sieci Pomocowej przez Kandydata do Projektu w treści Formularza Zgłoszeniowego lub na etapie wywiadu i wypełniania Karty Diagnozy. Świadczeniodawca zapewnia bieżącą obsługę Sieci Pomocowej poprzez powiadomienie Członków Sieci Pomocowej o zgłoszeniu ich przez Uczestnika Projektu, edukację Członków Sieci Pomocowej w zakresie ich roli w Projekcie, aktualizację danych kontaktowych Członków Sieci Pomocowej i wsparcie Uczestnika Projektu w zastąpieniu Członka Sieci Pomocowej w trakcie jego rezygnacji w trakcie trwania udziału Uczestnika Projektu w Projekcie. 
 2. Proces rekrutacji poprzez Infolinię Projektu przebiega w następujący sposób:
  a. Kandydat do Projektu korzystając z udostępnionego na stronie internetowej numeru telefonu Infolinii Projektu kontaktuje się Telekonsultantem Infolinii Projektu i zgłasza chęć udziału w Projekcie. W trakcie połączenia z Infolinią Projektu Kandydat ma możliwość zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie, Informacją dot. przetwarzania jego danych osobowych i danych osobowych Sieci Pomocowej, kryteriach włączenia i wyłączenia z  udziału w Projekcie. 
  b. Telekonsultant w trakcie rozmowy z Kandydatem wypełnia Formularz zgłoszeniowy poprzez stronę internetową Projektu prosząc Kandydata o podanie wymaganych w nim danych.
  c. Telekonsultant pyta Kandydata o akceptację warunków udziału w Projekcie tj. Regulamin uczestnictwa w Projekcie. 
  d. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na objęcie Kandydata usługami realizowanymi w ramach Projektu.
  e. Formularz Zgłoszeniowy zawiera pola dotyczące kryteriów formalnych, jak i kryteriów dodatkowych.
  f. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy w czasie rzeczywistym jest dostępny dla Telekonsultanta Infolinii Projektu. 
  g. Telekonsultant dokonuje oceny Formularza Zgłoszeniowego pod kątem formalnym i przyznaje punkty w ramach rekrutacji.
  h. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub braków w Formularzu Zgłoszeniowym, Telekonsultant kontaktuje się z  Kandydatem celem wyjaśnienia i uzupełnienia danych.
  i. Telekonsultant dokonuje wstępnej kwalifikacji bądź odrzucenia Kandydata poprzez nadanie mu statusu: „Wstępnie zakwalifikowany” lub „Odrzucony”.
  j. W przypadku braku miejsc Telekonsultant wpisuje Kandydata na listę rezerwową i nadaje mu statusu „Lista rezerwowa”.
  k. Telekonsultant dokonuje telefonicznego zawiadomienia Kandydata, najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego, o decyzji rekrutacyjnej po I etapie rekrutacji oraz potwierdza telefonicznie aktualność chęci udziału w Projekcie.
  l. Telekonsultant informuje Kandydata o planowanym rozpoczęciu świadczenia Usługi Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego. 
  m. Po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia chęci udziału Kandydata w Projekcie, Telekonsultant zmienia status Kandydata na „Zakwalifikowany” i kwalifikuje go jako Uczestnika Projektu.
  n. Uczestnik Projektu zostaje powiadomiony telefonicznie o planowanym otrzymaniu kurierem Urządzeń i umówiony na teleszkolenie z ich obsługi oraz wywiad z Ratownikiem Medycznym Centrum Teleopieki celem uzupełnienia Karty Diagnozy i poinformowania Uczestnika Projektu o procedurze realizacji usługi Teleopieki SOS i Wsparcia Psychologicznego. 
  o. Następuje automatyczne powiadomienie wskazanych przez Uczestnika Projektu osób w Sieci Pomocowej o ich zarejestrowaniu w Systemie i udziale w Sieci Pomocowej poprzez SMS jeśli osoba posiada telefon komórkowy lub jeśli osoba nie posiada telefonu komórkowego – powiadomienie telefoniczne w formie wiadomosci tekstowej SMS lub głosowej VMS.
  p. Powiadomienie Sieci Pomocowej zawiera informację o możliwości wyrażenia sprzeciwu bycia w Sieci Pomocowej poprzez kontakt z Infolinią Projektu, skrócony opis ich roli względem Uczestnika Projektu, numerze Infolinii SOS z  której następować będzie połączenie z Centrum Teleopieki z prośbą o jego zapisanie w książce telefonicznej telefonu oraz podstawie przetwarzania ich danych osobowych. 
  q. W przypadku wyrażenia sprzeciwu osób wskazanych do Sieci Pomocowej, telefoniczne potwierdzenie sprzeciwu, zmiana statusu Kandydata na „Brak Sieci Pomocowej” i powtórzenie działań celem uzupełnienia Sieci Pomocowej. Odnotowanie sprzeciwu Sieci Pomocowej w kartotece Kandydata. 
  r. Świadczeniodawca zapewnia utworzenie Sieci Pomocowej na podstawie wskazania Członka Sieci Pomocowej przez Kandydata do Projektu w treści Formularza Zgłoszeniowego lub na etapie wywiadu i wypełniania Karty Diagnozy. Świadczeniodawca zapewnia bieżącą obsługę Sieci Pomocowej poprzez powiadomienie Członków Sieci Pomocowej o zgłoszeniu ich przez Uczestnika Projektu, edukację Członków Sieci Pomocowej w zakresie ich roli w Projekcie, aktualizację danych kontaktowych Członków Sieci Pomocowej i wsparcie Uczestnika Projektu w zastąpieniu Członka Sieci Pomocowej w trakcie jego rezygnacji w trakcie trwania udziału Uczestnika Projektu w Projekcie. 
 3. Proces rekrutacji w Punkcie Stacjonarnym przebiega w następujący sposób:
  a. Punkt Stacjonarny stworzony na potrzeby rekrutacji do Projektu znajduje się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskiego Centrum Seniora pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu i będzie czynny co najmniej 2 dni w tygodniu w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00. Bieżąca informacja o otwarciu puntu Stacjonarnego znajduje się na stronie Internetowej Projektu, na Infolinii Projektu oraz na oznaczeniu Punktu Stacjonarnego.
  b. Kandydat do Projektu ma możliwość skorzystania ze wsparcia Konsultanta Punktu Stacjonarnego dostępnego dwa razy w tygodniu w trakcie Rekrutacji Podstawowej i raz w tygodniu w trakcie Rekrutacji Uzupełniającej. 
  c. W Punkcie Stacjonarnym Kandydat ma możliwość zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie, Informacją dot. przetwarzania jego danych osobowych i danych osobowych Sieci Pomocowej, kryteriach włączenia i wyłączenia z udziału w Projekcie oraz wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. 
  d. Kandydat ma możliwość pobrania Formularza Zgłoszeniowego w formie papierowej.
  e. Konsultant Punktu Stacjonarnego w trakcie rozmowy z Kandydatem wypełnia Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Projektu prosząc Kandydata o podanie wymaganych w nim danych. Możliwe jest także pobranie od Kandydata wypełnionej papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego – w takim przypadku Konsultant niezwłocznie przepisuje podane dane na zgłoszeniu elektronicznym za Kandydata, digitalizuje oryginalny Formularz Zgłoszeniowy i niszczy go w niszczarce. 
  f. Złożenie w Punkcie Stacjonarnym papierowego Formularza Zgłoszeniowego lub wspólne wypełnienie z  Konsultantem Punktu Stacjonarnego elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na objęcie Kandydata usługami realizowanymi w ramach Projektu.
  g. Formularz Zgłoszeniowy zawiera pola dotyczące kryteriów formalnych, jak i kryteriów dodatkowych
  h. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy w czasie rzeczywistym jest dostępny dla Telekonsultanta Infolinii Projektu. 
  i. Telekonsultant dokonuje oceny Formularza Zgłoszeniowego pod kątem formalnym i przyznaje punkty w ramach rekrutacji.
  j. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub braków w Formularzu Zgłoszeniowym, Telekonsultant kontaktuje się z  Kandydatem celem wyjaśnienia i uzupełnienia danych.
  k. Telekonsultant dokonuje wstępnej kwalifikacji bądź odrzucenia Kandydata poprzez nadanie mu statusu: „Wstępnie zakwalifikowany” lub „Odrzucony”.
  l. W przypadku braku miejsc Telekonsultant wpisuje Kandydata na listę rezerwową i nadaje mu statusu „Lista rezerwowa”.
  m. Telekonsultant dokonuje telefonicznego zawiadomienia Kandydata, najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego, o decyzji rekrutacyjnej po I etapie rekrutacji oraz potwierdza telefonicznie aktualność chęci udziału w Projekcie.
  n. Telekonsultant informuje Kandydata o planowanym rozpoczęciu świadczenia Usługi Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego. 
  o. Po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia chęci udziału Kandydata w Projekcie, Telekonsultant zmienia status Kandydata na „Zakwalifikowany” i kwalifikuje go jako Uczestnik Projektu.
  p. Uczestnik Projektu zostaje powiadomiony telefonicznie o planowanym otrzymaniu kurierem Urządzeń i umówiony na teleszkolenie z ich obsługi oraz wywiad z Ratownikiem Medycznym Centrum Teleopieki celem uzupełnienia Karty Diagnozy i poinformowania Uczestnika Projektu o procedurze realizacji usługi Teleopieki SOS i Wsparcia Psychologicznego. 
  q. Następuje automatyczne powiadomienie wskazanych przez Uczestnika Projektu osób w Sieci Pomocowej o ich zarejestrowaniu w Systemie i udziale w Sieci Pomocowej poprzez SMS jeśli osoba posiada telefon komórkowy lub jeśli osoba nie posiada telefonu komórkowego – powiadomienie telefoniczne lub VMS. 
  r. Powiadomienie Sieci Pomocowej zawiera informację o możliwości wyrażenia sprzeciwu bycia w Sieci Pomocowej poprzez kontakt z Infolinią Projektu, skrócony opis ich roli względem Uczestnika Projektu, numerze Infolinii SOS z  której następować będzie połączenie z Centrum Teleopieki z prośbą o jego zapisanie w książce telefonicznej telefonu oraz podstawie przetwarzania ich danych osobowych. 
  s. W przypadku wyrażenia sprzeciwu osób wskazanych do Sieci Pomocowej, telefoniczne potwierdzenie sprzeciwu, zmiana statusu Kandydata na „Brak Sieci Pomocowej” i powtórzenie działań celem uzupełnienia Sieci Pomocowej. Odnotowanie sprzeciwu Sieci Pomocowej w kartotece Kandydata. 
  t. Świadczeniodawca zapewnia utworzenie Sieci Pomocowej na podstawie wskazania Członka Sieci Pomocowej przez Kandydata do Projektu w treści Formularza Zgłoszeniowego lub na etapie wywiadu i wypełniania Karty Diagnozy. Świadczeniodawca zapewnia bieżącą obsługę Sieci Pomocowej poprzez powiadomienie Członków Sieci Pomocowej o zgłoszeniu ich przez Uczestnika Projektu, edukację Członków Sieci Pomocowej w zakresie ich roli w Projekcie, aktualizację danych kontaktowych Członków Sieci Pomocowej i wsparcie Uczestnika Projektu w zastąpieniu Członka Sieci Pomocowej w trakcie jego rezygnacji w trakcie trwania udziału Uczestnika Projektu w Projekcie. 

7. Ogólne zasady korzystania z Urządzenia

 1. Do świadczenia Usługi niezbędne są Urządzenia: Centralka oraz Opaska z Przyciskiem Życia, kabel sieciowy oraz karta SIM.
 2. W celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości Centralka zainstalowana w domu Uczestnika Projektu zostanie zaprogramowana na regularne wykonywanie automatycznych testów. 
 3. Świadczeniodawca przekaże Uczestnikowi Projektu do bezpłatnego używania sprawne i wolne od wad fizycznych Urządzenie o wartości 1.200,00 złotych brutto (tysiąc dwieście). Uczestnik Projektu zobowiązany jest potwierdzić odbiór Urządzenia na protokole zdawczo-odbiorczym.
 4. Urządzenie nie stanowi własności Uczestnika Projektu i przysługuje mu wyłącznie prawo do osobistego korzystania z  Urządzenia i używania go zgodnie z instrukcją używania i Umową oraz w celach z niej wynikających.
 5. Uczestnik Projektu nie ma prawa do oddawania Urządzenia osobom trzecim w najem, dzierżawę, użyczenie lub na podstawie jakiejkolwiek innej umowy o podobnym charakterze.
 6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia po zakończeniu Usługi. Urządzenie winno być zwrócone do siedziby TMP w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zakończenia świadczenia Usługi. Odbiór Urządzenia odbywa się na koszt TMP za pośrednictwem firmy kurierskiej spod adresu na jaki Urządzenie zostało wysłane.
 7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do skorzystania z bezpłatnego szkolenia telefonicznego, mającego na celu ułatwienie korzystania z Urządzenia oraz Usługi. Po otrzymaniu Urządzenia Telekonsultant Infolinii Projektu skontaktuje się z Uczestnikiem Projektu w celu uzgodnienia dogodnego dla Uczestnika Projektu terminu przeprowadzenia szkolenia.
 8. Urządzenie korzysta z transmisji danych komórkowych Celem prawidłowego przesyłania danych z Urządzenia Uczestnik Projektu powinien ustawić Centralkę w takim miejscu w swoim miejscu zamieszkania, w którym zasięg do sieci komórkowej jest najlepszy np. najbliżej okna. 
 9. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie informować Świadczeniodawcę o wszelkich awariach lub uszkodzeniach Urządzenia, bądź utrudnieniach związanych z korzystaniem z niego, korzystając z bezpłatnej Infolinii Wsparcia Technicznego. 
 10. W przypadku awarii Urządzenia z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu, Świadczeniodawca zobowiązuje się do usunięcia awarii lub wymiany Urządzenia, jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe, na inne w terminie do 7 dni. Awaria Urządzenia nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy.
 11. Urządzenia są ubezpieczone od zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Uczestnika. W przypadku jednak zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Urządzenia wynikających z celowego działania lub rażącego niedbalstwa Uczestnika Projektu, , Uczestnik Projektu zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy Urządzenia albo kosztów zakupu nowego Urządzenia, gdy nie podlega ono naprawie. Koszt nowego Urządzenia wynosi 1.200,00 złotych brutto (tysiąc dwieście).
 12. W przypadku braku zwrotu Urządzenia po zakończeniu Usługi w wyznaczonym terminie Uczestnik Projektu ponosi opłatę w  wysokości równowartości nowego Urządzenia według cen aktualnych na dzień umownego zwrotu Urządzenia. W takiej sytuacji Świadczeniodawca wystawi fakturę zakupu Urządzenia i Urządzenie przejdzie na własność Uczestnika Projektu. Koszt nowego Urządzenia wynosi 1.200,00 złotych brutto (tysiąc dwieście).
 13. Świadczeniodawca przekaże Uczestnikowi Projektu wszelkie informacje dotyczące używania Urządzenia, w tym instrukcję używania, a także niezbędne materiały szkoleniowe.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do:
  a. używania Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją używania oraz w sposób przedstawiony podczas szkolenia;
  b. zabezpieczenia Urządzenia przed możliwością uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży;
  c. umożliwienia Świadczeniodawcy lub osobie pisemnie upoważnionej przez Świadczeniodawcę kontroli stanu technicznego Urządzenia, w uzgodnionym uprzednio z Uczestnikiem Projektu terminie;
  d. nie dokonywania samodzielnych napraw Urządzenia lub niedokonywania zmian w Urządzeniu,
  e. nie używania Urządzenia tam, gdzie działanie nadajnika GSM może spowodować zakłócenia elektromagnetyczne, stanowiące zagrożenie dla innych urządzeń elektronicznych i medycznych (np. na oddziałach intensywnej terapii, w samolotach, w pobliżu pomp infuzyjnych czy czułych urządzeń diagnostycznych);
  f. nieudostępniania Urządzenia osobom trzecim.
 15. Urządzenie może wymagać przeglądu technicznego bądź aktualizacji oprogramowania. W przypadku, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia zdalnej aktualizacji oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego, Świadczeniodawca odbierze Urządzenie w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem. Na czas przeprowadzania aktualizacji/przeglądu, Uczestnik otrzyma Urządzenie zastępcze. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji Urządzenia, Świadczeniodawca wymieni Urządzenie na inne.

8. Nieodpłatność Usługi

 1. Uczestnik Projektu bierze udział w Projekcie, w ramach którego nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu korzystania z Usługi i Urządzenia przez czas trwania udziału w Projekcie tj. nie dłużej niż 36 miesięcy od daty włączenia do Projektu.
 2. Udział Uczestnika Projektu w Projekcie jest w całości finansowany przez Miasto Wrocław. Uczestnikom Projektu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za udział w Projekcie.

9. Zawarcie Umowy

 1. Umowa zawierana jest w Punkcie Stacjonarnym, poprzez stronę internetową lub poprzez Infolinię Projektu na zasadach dotyczących rekrutacji, określonych w §5 i 6 Regulaminu i jest umową dotyczącą świadczenia usług zdrowotnych. W związku z  tym nie znajduje do niej zastosowania ustawa  2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn.zm.) Uczestnik otrzyma potwierdzenia zawarcia umowy, niniejszy Regulamin, dokument dotyczący praw pacjenta oraz formularz rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie wraz z przesyłką zawierającą Urządzenie.
 2. Usługi świadczone są w cyklach miesięcznych, które rozpoczynają się 9 dnia miesiąca i kończą 8 dnia następnego miesiąca.
 3. Za moment zakończenia Umowy uznaje się moment zwrotu Urządzenia.
 4. Za moment zakończenia Usługi uznaje się ostatni dzień cyklu miesięcznego Usługi, w którym zakończył się Projekt lub Uczestnik Projektu zrezygnował z udziału w Projekcie.
 5. Świadczeniodawca zawiadomi Uczestnika Projektu o upływie czasu trwania Umowy i obowiązku zwrotu Urządzenia.
 6. Uczestnik Projektu może w dowolnym momencie odstąpić od udziału w Projekcie, co stanowi wypowiedzenie Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ze skutkiem na koniec cyklu miesięcznego Usługi.
 7. Świadczeniodawca może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Uczestnik rażąco narusza warunki korzystania z Usług i użytkowania Urządzenia, bądź nie podaje  pełnych informacji niezbędnych do należytego udzielania świadczeń zdrowotnych.
 8. Dostawy Usług w ramach Projektu realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Uczestnik Projektu po otrzymaniu Urządzenia na wskazany adres za pośrednictwem przewoźnika, obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, winien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 10. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania.
 11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Urządzenia mogących mieć związek z dostawą, w tym pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres kontakt@teleopieka.wroclaw.pl oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio poprzez Infolinię Projektu.
 12. W przypadku wypowiedzenia przez Uczestnika Projektu Umowy, Świadczeniodawca potwierdzi telefonicznie Uczestnikowi Projektu zakończenie Umowy.
 13. Uczestnik nie ponosi żadnych opłat w związku z wypowiedzeniem Umowy. 
 14. Po wypowiedzeniu Umowy Uczestnik ma obowiązek zwrócić Urządzenie Świadczeniodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Świadczeniodawcę do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 7dni od dnia, w którym Umowa została wypowiedziana. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Urządzenia przed jego upływem. 
 15. Uczestnik Projektu nie ponosi kosztu odesłania Urządzenia.

10. Wymogi techniczne

 1. Do realizacji Usługi niezbędne jest pozostawanie Uczestnika Projektu w zasięgu sieci telefonicznej oraz posiadanie przez Uczestnika Projektu sprawnego i naładowanego Urządzenia z zainstalowaną przez Świadczeniodawcę w Urządzeniu kartą SIM celem przesłania Alarmu SOS do Platformy telemedycznej i nawiązania połączenia telefonicznego lub skorzystania z Infolinii Wsparcia Technicznego oraz telefonu stacjonarnego bądź komórkowego.
 2. Uczestnik Projektu kontaktując się z innymi niż Infolinia Projektu oraz Infolinia Wsparcia Technicznego numerami telefonów Świadczeniodawcy ponosi koszt połączeń telefonicznych wg taryfy operatora, z którego usług korzysta.
 3. Usługa Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego realizowana jest wyłącznie na odległość przy wykorzystaniu Urządzeń oraz rozwiązań teleinformatycznych do komunikacji na odległość, z wykorzystaniem po stronie Świadczeniodawcy: sprzętu komputerowego, dostępu do sieci Internet, sieci telefonicznej (IP, GSM, analogowa) na bazie polskiej numeracji telefonicznej (z numeracją krajową 0048 – Polska), systemów operacyjnych, Platformy (oprogramowania informatycznego służącego do odbierania Alarmów SOS), oprogramowania do przechowywania Kartoteki Pacjenta.
 4. Do świadczenia Usługi Świadczeniodawca wykorzystuje Urządzenia i rozwiązania teleinformatyczne zewnętrznych dostawców.
 5. Świadczeniodawca nie jest producentem Urządzeń, producentem oprogramowania ani operatorem sieci GSM.
 6. Urządzenia dostarczane przez Świadczeniodawcę działają w oparciu sieć GSM lub linię analogową (w zależności od modelu Urządzenia). Świadczeniodawca zapewnia karty SIM do Urządzeń. Karty SIM dostarczane przez TM Świadczeniodawcę, są własnością krajowych Operatorów sieci GSM i działają wyłącznie w zasięgu sieci GSM na terenie RP (bez tzw. roamingu).
 7. Alarm SOS może zostać zainicjowany przez Uczestnika Projektu oraz przesłany do Centrum Teleopieki wyłącznie, gdy Urządzenie pozostaje w zasięgu sieci operatora GSM. Zasięg może być ograniczony lub nawet niedostępny, w szczególności gdy Uczestnik Projektu pozostaje w budynku, z dala od okien, analogicznie jak to działa w przypadku tradycyjnego telefonu komórkowego.
 8. Jeżeli Świadczeniodawca dostarcza karty SIM do Urządzeń, na których jest świadczona Usługa w ramach Umowy, to oznacza, że Świadczeniodawca zawarł umowy z operatorem / operatorami GSM na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od standardów zawieranych umów telekomunikacyjnych na rynku polskim dla usług skierowanych do klienta biznesowego. Standardy świadczonych przez operatorów usług telekomunikacyjnych, zawartych z operatorami, w szczególności posiadają następujące parametry:
  a. nie zapewniają pełnego (100%) pokrycia zasięgiem sieci GSM terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  b. określają, że pokrycie zasięgiem sieci GSM terytorium RP jest parametrem zmiennym i regulowanym wyłącznie przez operatora (TMP lub jego podwykonawca nie mają wpływu na kształtowanie tego parametru);
  c. zawierają zapisy o minimalnej skuteczności zestawiania połączeń głosowych (CSSR) na poziomie poniżej 100%;
  d. zawierają zapisy o minimalnej skuteczności zestawienia pakietowych połączeń transmisji danych (CSSR PS) na
  e. poziomie poniżej 100%; zawierają zapisy o maksymalnej stopie przerwanych połączeń głosowych (DCR) oraz
  f. o maksymalnej stopie przerwanych pakietowych połączeń transmisji danych (DCR PS).
 9. Świadczeniodawca nie ma wpływu na przerwy w dostępie do sieci komórkowej dla kart SIM zainstalowanych w Urządzeniach i jest całkowicie zależny od technologii i dostępności do sieci GSM u wybranego operatora.
 10. W przypadku zidentyfikowanego braku możliwości świadczenia Usługi dla Uczestnika Projektu spowodowanego brakiem zasięgu sieci GSM w miejscu świadczenia Usługi, występującej w krótkim horyzoncie czasowym (np. warunki pogodowe,  czas naprawy Urządzenia lub zmiany karty SIM w Urządzeniu) – Świadczeniodawca przekaże Uczestnikowi Projektu bezpośredni numer telefonu do Centrum Teleopieki pod którym Uczestnik może realizować zgłoszenia Alarmowe SOS w ramach Usługi.
 11. W przypadku zidentyfikowanego braku możliwości świadczenia Usługi dla Uczestnika Projektu spowodowanego brakiem zasięgu sieci GSM w miejscu świadczenia Usługi, występującej w długim horyzoncie czasowym, mimo podjętych przez Świadczeniodawcę prób zapewnienia dostępu do sieci GSM, np. poprzez wymianę karty SIM, zmianę operatora sieci GSM – Świadczeniodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi dla Uczestnika Projektu z przyczyn technicznych niemożliwych do wyeliminowania.

11. Reklamacje

 1. Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług i udziałem w Projekcie:
  a. pod numerem Infolinii Projektu – 800 707 089
  b. na adres e-mail: kontakt@teleopieka.wroclaw.pl
  c. na piśmie na adres korespondencyjny TMP: Katowicach 40-568, ul. Ligocka 103.
 2. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji, dotyczących świadczenia Usług i związanych z nimi kwestii technicznych następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 3. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
  a. dane pozwalające na identyfikację Uczestnika Projektu: imię i nazwisko, pesel, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
  b. określenie przedmiotu reklamacji,
  c. określenie ewentualnych żądań Uczestnika Projektu ,
  d. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi,

12. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach Umowy dane osobowe Uczestnika Projektu i członków Sieci Pomocowej Uczestnika Projektu przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) dla celów związanych ze świadczeniem Usług. 
 2. Administratorami danych osobowych Uczestnika Projektu i osób przez niego upoważnionych, przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usługi są odrębnie Świadczeniodawcy. 
 3. Uczestnikowi Projektu Uczestnikowi Projektu Uczestnikowi Projektu Pełną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu, Uczestnik otrzyma na etapie rekrutacji do Projektu.
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się̨ również na stronie internetowej www.teleopieka.wroclaw.pl

13. Postanowienia końcowe

 1. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy – poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego według właściwości ogólnej.
 2. Świadczeniodawca dokłada wszelkich starań́, by świadczone Usługi w ramach Projektu były na najwyższym poziomie, jednakże Świadczeniodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub przerw technicznych związanych z systemem teleinformatycznym bądź platformą telemedyczną. TMP dołoży starań́, aby ewentualne zawieszenie dostępności było dokonywane w godzinach nocnych. 
 3. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest: 
  a. konieczność́ dostosowania regulaminów do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin Usług, skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminów w celu zachowania zgodności z prawem;
  b. konieczność́ dostosowania regulaminów do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji Miasta Wrocław lub uprawnionych władz publicznych;
  c. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  d. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  e. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  f. przeciwdziałanie nadużyciom;
  g. poprawa obsługi Uczestników;
 4. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony na Stronie Internetowej Projektu (w tym również̇ do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin TMP poinformuje poprzez komunikat na Stronie Internetowej Projektu oraz poprzez przesłanie Uczestnikom Projektu wiadomosci tekstowej SMS na podany w trakcie rekrutacji numer telefonu komórkowego powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF) lub na podany w trakcie rekrutacji przez Uczestnika Projektu adres miejsca zamieszkania (w  formie papierowej). 
 5. Zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika Projektu, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez TMP w terminie wskazanym w powiadomieniu o zmianie Regulaminu Usług, nie szybciej jednak niż w terminie 14 dni od daty powiadomienia. 
 6. Wszelkie doręczenia będą dokonywane na adres podany przy rejestracji do Projektu lub na inny adres wskazany przez Uczestnika Projektu po dacie zawarcia Umowy, w piśmie zawiadamiającym o zmianie adresu do doręczeń.
 7. Treść́ niniejszego Regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą̨ zainteresowaną osobę̨ w wersji elektronicznej na stronie Internetowej.
 8. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Uczestnika Projektu wymagań, określonych w Regulaminie.