UWAGA! Serwis ten używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swoje przeglądarki. Wykorzystywane są tylko pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkjonowania strony internetowej. Polityka plików Cookies

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://teleopieka.wroclaw.pl .

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-03-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
 2. Wygląd i działanie menu nie jest takie same na wszystkich stronach
 3. Nawigacja za pomocą klawiatury nie zawsze jest logiczna i zgodna z wyglądem strony
 4. Po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony, 
 5. Nie wszystkie elementy w orientacji pionowej oraz poziomej są poprawnie wyświetlone, 
 6. Tytuły stron nie mają poprawnej struktury, 
 7. Przy błędnie wypełnionych polach nie pojawia się informacja o błędzie, 
 8. Przy błędnie wypełnionych polach nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wypełnić te pola, 
 9. Nagłówki w kodzie strony nie są zdefiniowane w odpowiedniej kolejności, 
 10. Cel i działanie niektórych linków nie są łatwe do rozumienia, 
 11. Nie wszystkie pola formularza są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane, 
 12. Pola formularza nie mają zrozumiałej informacji o obowiązku wypełnienia pola, 
 13. Mniejsza szerokość i wysokość widoku strony ogranicza funkcje strony, 
 14. Po wyłączeniu stylów CSS niektóre informacje na stronie są nieczytelne, 
 15. Niektóre elementy nie mają odpowiedniego kontrastu, 
 16. Nie wszystkie strony posiadają linki do omijania powtarzających się bloków. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Telemedycyna Polska S.A.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Lewandowska

Kontakt: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl, tel. +48 71 777 76 77

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących teleopieka.wroclaw.pl odpowiada:

Koordynator ds. dostępności: Agnieszka Lewandowska
e-mail: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 76 77  

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania dot. dostępności cyfrowej można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia:
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
e-mail: kum@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna 

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu