UWAGA! Serwis ten używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swoje przeglądarki. Wykorzystywane są tylko pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkjonowania strony internetowej. Polityka plików Cookies

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://teleopieka.wroclaw.pl .

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-03-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
 2. Wygląd i działanie menu nie jest takie same na wszystkich stronach
 3. Nawigacja za pomocą klawiatury nie zawsze jest logiczna i zgodna z wyglądem strony
 4. Po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony, 
 5. Nie wszystkie elementy w orientacji pionowej oraz poziomej są poprawnie wyświetlone, 
 6. Tytuły stron nie mają poprawnej struktury, 
 7. Przy błędnie wypełnionych polach nie pojawia się informacja o błędzie, 
 8. Przy błędnie wypełnionych polach nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wypełnić te pola, 
 9. Nagłówki w kodzie strony nie są zdefiniowane w odpowiedniej kolejności, 
 10. Cel i działanie niektórych linków nie są łatwe do rozumienia, 
 11. Nie wszystkie pola formularza są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane, 
 12. Pola formularza nie mają zrozumiałej informacji o obowiązku wypełnienia pola, 
 13. Mniejsza szerokość i wysokość widoku strony ogranicza funkcje strony, 
 14. Po wyłączeniu stylów CSS niektóre informacje na stronie są nieczytelne, 
 15. Niektóre elementy nie mają odpowiedniego kontrastu, 
 16. Nie wszystkie strony posiadają linki do omijania powtarzających się bloków. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Telemedycyna Polska S.A.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Lewandowska

Kontakt: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl, tel. +48 71 777 76 77

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących teleopieka.wroclaw.pl odpowiada:

Koordynator ds. dostępności: Agnieszka Lewandowska
e-mail: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 76 77  

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania dot. dostępności cyfrowej można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia:
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
e-mail: kum@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna 

pl. Dominikański 6 50-159 Wrocław – zabytkowy budynek 3 piętrowy (Wrocławskie Centrum Seniora) – Stacjonarny Punt rekrutacyjny czynny w poniedziałki i piątki w godz. 9:00-14:00

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Budynek nie posiada miejsc parkingowych.
Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno wejście od pl. Dominikańskiego 6, dwa wejścia od ul. Klemensa Janickiego. Do wszystkich wejść prowadzą schody.
Do wejścia od pl. Dominikańskiego 6 prowadzi platforma schodowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dojazdu do dźwigu osobowego.
Przy jednym z wejść od ul. Klemensa Janickiego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący na parter budynku gdzie znajduje się dźwig osobowy. Dźwig umożliwia poruszanie się między piętrami parter, piętro 1, piętro 2. Winda nie wjeżdża na piętro 3 – powoduje to utrudnienie w dostępie.

Wejście od pl. Dominikańskiego 6 jest przeznaczone dla pracowników i pacjentów Wrocławskiego Centrum Zdrowia oraz osób niepełnosprawnych. Jedno wejście od ul. Klemensa Janickiego przeznaczone są dla pracowników i interesantów w WCS. Przy nim znajduje się domofon z opisem przycisków w Braille. Kolejne wejście dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne muszą skorzystać z dzwonka.

W budynku są oznaczenia numerów drzwi w alfabecie Braille’a w lewym górnym rogu tabliczek z numerami koło drzwi do pomieszczeń. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. W celu skorzystania trzeba poinformować personel o potrzebie użycia. 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. Na piętrze 3 występuje różnica poziomów utrudniająca poruszanie się na wózku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Dostępność architektoniczna

W każdym budynku Urzędu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:


Szczegółowe informacje i wniosek znajdują się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8853/usluga-tlumaczenia-jezyka-migowego-podczas-wizyty-w-umw

Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, 

do budynku prowadzi wejście główne od ul. Bogusławskiego 8 i klatka boczna,

klatka boczna nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

drzwi główne są przeszklone, rozsuwane automatycznie zarówno w wejściu głównym od ul. Bogusławskiego 8, jak i w wejściu od ul. Bogusławskiego 10 do sali S5,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
– wejście główne od ul. Bogusławskiego 10,
– wejście od ul. Bogusławskiego 6, 
– wejście do Biura Obsługi Klienta, sala S4,
– toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze i na pierwszym piętrze, 
– pomieszczenia Biura Wrocław bez Barier, pokój 125,

portiernia jest po prawej stronie od wejścia głównego,

winda jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, 

ul. Bernardyńska 5

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

biura Urzędu zlokalizowane są na parterze w budynku mieszkalnym,

drzwi wejściowe są drewniane, prowadzą do przedsionka, nie otwierają się automatycznie, 

w pobliżu wejścia jest sekretariat,

brak windy, 

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, 

ul. Hubska 8-16

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzą wejścia od ul. Hubskiej i od strony parkingu,

drzwi główne są przeszklone, nie otwierają się automatycznie, 

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane: 
– wejście główne
– Centrum Obsługi Mieszkańca na parterze

recepcja jest przy wejściu głównym od ul. Hubskiej,

w holu głównym jest tablica informacyjna,

winda jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze,

ul. Kuźnicza 43/45

przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,

biura Urzędu zlokalizowane są na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym, 

do budynku prowadzi wejście główne, drzwi nie otwierają się automatycznie,

brak windy, 

brak recepcji oraz punktu informacyjnego, 

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

ul Kuźnicza 56

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne, drzwi są drewniane, brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach, schody nie mają obustronnych poręczy,

biura Urzędu zlokalizowane są na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym,

brak windy, brak recepcji, 

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

ul. Kotlarska 41

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane: 
– wejście główna
– Centrum Obsługi Podatnika na parterze

do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne od ul. Kuźniczej, 

drzwi są przeszklone, nie otwierają się automatycznie, 

recepcja jest na wprost od wejścia głównego,

w budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnościami,

toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

ul. Przejście Żelaźnicze

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne z wysokimi stopniami, drzwi są drewniane,

recepcja jest po lewej stronie od wejścia głównego,

w korytarzu jest tablica informacyjna,

brak windy,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

Rynek 13

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne od strony Rynku oraz wejście od dziedzińca,

wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest od dziedzińca,

drzwi wejściowe od strony dziedzińca nie otwierają się automatycznie, 

brak recepcji oraz punktu informacyjnego,

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, 

toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze,

Rynek Ratusz 7-9

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne oraz klatka schodowa, budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach,

brak windy, brak recepcji, brak tablic informacyjnych,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

ul. Sukiennice 10

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

drzwi wejściowe są szklane, wąskie, nie otwierają się automatycznie,

portiernia z punktem informacyjnym zlokalizowane są w pobliżu wejścia, 

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,

tablice informacyjne są na każdym piętrze,

toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

ul. Sukiennice 8, 9

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, 

do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i przez Sukiennice 8,

drzwi od strony Sukiennice 8 są ze szkła weneckiego, nie otwierają się automatycznie,

drzwi od strony Sukiennice 9 są drewniane, nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach, 

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane: 
– wejście do budynku
– Kancelaria Prezydenta
– Sala Sesyjna

tablica informacyjna jest w holu na parterze,

toalety na pierwszym i drugim piętrze są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, 

w budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna,

ul. Świdnicka 53

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi jedno wejście od strony dziedzińca,

drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, 

portiernia jest po lewej stronie od wejścia,

w holu jest tablica informacyjna,

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, na V piętrze istnieje możliwość przemieszczenia się wózkiem do budynku ul. Bogusławskiego, gdzie znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzą wejścia od ul. Zapolskiej 2 i 4, od ul. Bogusławskiego 6,
i Piłsudskiego 45-47, drzwi od ul. Zapolskiej 2 są automatycznie otwierane,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
– wejście główne
– wejście do sali S3

portiernia jest na wprost od wejścia głównego od ul. Zapolskiej 4,

na wprost wejścia jest punkt informacyjny,

w budynku są 3 windy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, 

do których można się dostać przemieszczając się parterem między poszczególnymi częściami budynku,

toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (na III piętrze w pionie toalet przy głównym wejściu Zapolskiej 4 oraz na parterze przy punkcie informacyjnym sali S3,)

w sali S3, przy stanowisku nr 8 zamontowana jest pętla indukcyjna,

al. Marcina Kromera 44

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
– wejście główne
– toaleta na parterze

do budynku prowadzą schody, z boku są podjazdy,

recepcja jest po prawej stronie od wejścia głównego,

na korytarzu jest tablica informacyjna,

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,

toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

pl. Nowy Targ 1-8

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne od ulicy Krowiej, 

znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
– wejście główne
– wejście boczne
– toaleta na parterze

drzwi do wejścia głównego otwierane są automatycznie po naciśnięciu przycisku znajdującego się od strony podjazdu dostosowanego do poruszania się na wózkach, 

od strony wejścia bocznego jest winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, 

Informacja ogólna znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, można dotrzeć do niej windą,

w Informacji ogólnej jest pętla indukcyjna,

informacja Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się po lewej stronie od wejścia,

w holu głównym po obydwu stronach znajdują się tablice informacyjne,

toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

w budynku znajduje się pokój małego dziecka, 

ul. Pawła Włodkowica 20

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

wejście do budynku posiada znacznik Totupoint,

drzwi główne są przeszklone, nie otwierają się automatycznie, pomieszczenie ochrony z  punktem informacyjnym zlokalizowane są w pobliżu wejścia 

urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w pomieszczeniu obsługi klientów, nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach,

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, 

toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

w pomieszczeniu obsługi klientów przy stanowisku nr 3 znajduje się pętla indukcyjna,

ul. Karkonoska 45

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

drzwi wejściowe są szklane, nie otwierają się automatycznie, 

kasa jest zlokalizowana w pobliżu wejścia,

urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach,

winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,  

toalety nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,

ul. Komuny Paryskiej 49

przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

drzwi wejściowe są szklane, nie otwierają się automatycznie, 

brak windy, 

sekretariat znajduje się daleko od wejścia a dojście do niego może być trudne do odnalezienia,

toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

ul. Legnicka 58 Centrum Handlowe Magnolia Park (CH Magnolia Park),

na terenie parkingu CH Magnolia Park można skorzystać z miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami,

wejścia główne do CH Magnolia Park otwierają się automatycznie,

Centrum Obsługi Mieszkańca (COM) mieści się na pierwszym piętrze CH Magnolia Park, 

w budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnościami oraz ruchome schody,

przed wejściem do COM jest miejsce odpoczynku i ładowania telefonów oraz urządzenie do wydawania biletów kolejkowych,

drzwi do COM są szklane, nie otwierają się automatycznie,

nad wejściem do sali obsługi COM jest znacznik TOTUPOINT,

punkt informacyjny jest przy wejściu, 

po lewej stronie jest plan tyflograficzny, 

w środku COM są pasy naprowadzające,

stanowiska są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, mają obniżone blaty, zamontowana jest pętla indukcyjna,

w CH Magnolia są ogólnodostępne windy i toalety